Thứ hai 04/03/2024 20:41
TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
Hà Nội: 20°C Hà Nội
Hải Phòng: 21°C Hải Phòng
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
  • TP Hồ Chí Minh: 28°C TP Hồ Chí Minh
  • Hà Nội: 20°C Hà Nội
  • Hải Phòng: 21°C Hải Phòng
  • Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế
  • Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
Tin tức 24h

Terms of use

When accessing the Mot Game website or application (“Mot Game”), users agree to the following terms:

1. Privacy policy

This privacy policy explains how we use and secure personal data with the services provided on Mot Game. Personal data is information in the form of symbols, letters, numbers, images, sounds or the like in the electronic environment that is associated with a specific person or helps identify a specific person.

1.1. Collecting data

Personal data collected is information you have publicly disclosed or actively provided to us.

Data collection ensures compliance with current legal regulations.

1.2. Using data

We may use collected data for the purpose of optimizing user experience, delivering display advertising and sending emails introducing information about Mot Game's events.

1.3. Data security

All personal information collected will be kept confidential by necessary measures and will not be provided to any third parties, except in cases prescribed by law.

1.4. Updating/repairing and deleting data

You have the right to update/correct and delete your personal data; Submit your request to process your personal data by contacting email address: marketing@motgame.vn

Please see our detailed Privacy Policy here.

2. Copyright and trademark

All content and images displayed on Mot Game's website and applications are owned by Mot Game and are protected according to the provisions of the Intellectual Property Law and other relevant documents.

Any act of copying, distributing, publishing... any content or images belonging to Mot Game for commercial purposes in any form without the prior written consent of Mot Game Newspaper is an infringement of copyright owned by Mot Game. Mot Game has the right to request users to terminate use and compensate for damages (if any).

3. Disclaimer

Mot Game websites and applications may link to many other websites. We are not responsible for the information content as well as any problems related to the use of these linked addresses.

Users may see third-party advertising materials on Mot Game. Each advertiser is solely responsible for the content of his or her advertising materials. We are not responsible for the content of advertising materials, including but not limited to any errors or omissions.

4. User-provided content

When you submit articles, comments or any other content to us, you grant us unconditional, royalty-free, fully transferable, perpetual worldwide permission to use them for use, publish and/or transmit; and permit third parties to use, publish and/or transmit your content in any format and on any platform, now known or hereafter invented.

We or authorized third parties may edit or refuse to publish your content in our or their sole discretion. We may remove your content at any time. We accept no liability for any content submitted by users and published by us or an authorized third party.

5. Application

This "Terms of Use" will apply to all Mot Game applications.

6. Terms of changes and conditions of use

Mot Game has the right to modify, supplement, replace and/or remove part of these regulations, and at the same time has the right to change and/or terminate the contents and features of part or all of the pages. Mot Game website and application without any obligation to notify users in advance. Please check back regularly as any modifications will take effect once posted on our websites and applications.

Continuing to access websites and applications of Mot Game indicates your continued acceptance of these terms.

Please send all comments to email address: marketing@motgame.vn

Điều khoản sử dụng

Khi truy cập vào trang web hoặc ứng dụng Mọt Game (“Mọt Game”), người dùng đồng ý các điều khoản sau:

1. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân với các dịch vụ được cung cấp trên Mọt Game. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

1.1. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu cá nhân được thu thập là những thông tin bạn đã công khai hoặc chủ động cung cấp cho chúng tôi.

Việc thu thập dữ liệu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được phép thu thập với mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, phân phối quảng cáo hiển thị và gửi email giới thiệu thông tin về sự kiện của Mọt Game.

1.3. Bảo mật dữ liệu

Mọi thông tin cá nhân được thu thập sẽ được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

1.4. Cập nhật/sửa chữa và xóa dữ liệu

Bạn có quyền cập nhật/sửa chữa và xóa dữ liệu cá nhân của bạn; gửi yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bằng cách liên hệ đến địa chỉ email: marketing@motgame.vn

Vui lòng xem chi tiết Chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.

2. Bản quyền và thương hiệu

Tất cả nội dung, hình ảnh hiển thị trên trang web và ứng dụng của Mọt Game đều thuộc quyền sở hữu của Mọt Game và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan khác.

Mọi hành vi sao chép, phân phối, xuất bản… bất kỳ nội dung, hình ảnh nào thuộc Mọt Game vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Báo Mọt Game là xâm phạm quyền sở hữu của Mọt Game. Mọt Game có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Miễn trừ trách nhiệm

Các trang web, ứng dụng Mọt Game có thể liên kết tới nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cũng như mọi vấn đề xảy ra liên quan đến việc sử dụng các địa chỉ liên kết này.

Người dùng có thể thấy tài liệu quảng cáo của bên thứ ba trên Mọt Game. Mỗi nhà quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu quảng cáo của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi, thiếu sót nào.

4. Nội dung người dùng cung cấp

Khi bạn gửi bài viết, bình luận hoặc bất kỳ nội dung nào cho chúng tôi đồng nghĩa bạn cho phép chúng tôi sử dụng chúng vô điều kiện, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng hoàn toàn, vĩnh viễn trên toàn thế giới để sử dụng, xuất bản và/hoặc truyền tải; đồng thời cho phép các bên thứ ba sử dụng, xuất bản và/hoặc truyền tải nội dung của bạn ở bất kỳ định dạng nào và trên bất kỳ nền tảng nào, hiện đã biết hoặc sau này được phát minh.

Chúng tôi hoặc các bên thứ ba được ủy quyền có thể chỉnh sửa hoặc từ chối xuất bản nội dung của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc của họ. Chúng tôi có thể xóa nội dung của bạn bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do người dùng gửi và được chúng tôi hoặc bên thứ ba được ủy quyền xuất bản.

5. Ứng dụng

Nội dung "Điều khoản sử dụng" này sẽ được áp dụng với mọi ứng dụng của Mọt Game.

6. Thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng này

Mọt Game có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc cắt bỏ một phần các quy định này, đồng thời có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ của các trang web và ứng dụng Mọt Game mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng. Vui lòng theo dõi thường xuyên vì mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Việc tiếp tục truy cập các trang web và ứng dụng Mọt Game cho thấy bạn tiếp tục chấp nhận các điều khoản này.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: marketing@motgame.vn

Based on MasterCMS Ultimate Edition 2023 v2.9