Thứ tư 29/11/2023 21:33
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Hà Nội: 22°C Hà Nội
Hải Phòng: 24°C Hải Phòng
Thừa Thiên Huế: 23°C Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng: 24°C Đà Nẵng
 • TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
 • Hà Nội: 22°C Hà Nội
 • Hải Phòng: 24°C Hải Phòng
 • Thừa Thiên Huế: 23°C Thừa Thiên Huế
 • Đà Nẵng: 24°C Đà Nẵng
Tin tức 24h

Cookie policy of Mot Game

When you visit our websites or use our applications, we may automatically collect personal data from you by using cookies or similar technologies.

1. Cookies is a small file can be placed on your device that allow us to recognize and remember you.

2. We collect and use Cookies datas to improve your experience on our website and applications, including:

 • Keeping you logged in.
 • Understanding how you operate and use our website.
 • Showing you the contents that's relevant to you.
 • Showing you Mot Game’s products and services that are suitable for you.
 • Co-operating with partners to deliver suitable advertisements to you.

3. Information that we collect:

 • IP address information, browser, device used, access duration.
 • Information about content reading time.
 • Interactions on articles such as comments, emotional icons, content improvement suggestions...
 • Article sharing information.
 • Searching keywords.

4. Default Cookies will be saved according to the session. You are able to manage Cookies to block, delete, or disable these technologies in your browser or device settings.

Chính sách cookies của Mọt Game

Khi bạn truy cập các trang web hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự.

1. Cookies là một tệp nhỏ có thể được đặt trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận ra và ghi nhớ bạn.

2. Chúng tôi thu thập và sử dụng các dữ liệu Cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, bao gồm:

 • Giữ cho bạn đăng nhập
 • Hiểu cách bạn hoạt động và sử dụng trên trang web của chúng tôi
 • Hiển thị cho bạn các nội dung có liên quan đến bạn
 • Hiển thị cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của Mọt Game phù hợp với bạn
 • Làm việc với các đối tác để cung cấp quảng cáo phù hợp cho bạn.

3. Những thông tin mà chúng tôi thu thâp:

 • Thông tin địa chỉ IP, trình duyệt, thiết bị sử dụng, thời lượng truy cập
 • Thông tin về thời lượng đọc nội dung
 • Những tương tác trên bài viết như bình luận, icon cảm xúc, đề xuất cải tiến nội dung…
 • Thông tin chia sẻ bài viết
 • Từ khóa tìm kiếm.

4. Cookies mặc định sẽ được lưu theo phiên truy cập. Bạn có quyền quản lý Cookies để chặn, xoá, hoặc vô hiệu hoá các công nghệ này trong trình duyệt hoặc trong phần cài đặt thiết bị của bạn.

Based on MasterCMS Ultimate Edition 2023 v2.9