Xương sống

Xương sống

Ngọc phụ 2

Nhận 10 Giáp hoặc 10 Kháng phép , dựa trên chỉ số thấp hơn.

Top