Trung thành

Trung thành

Ngọc phụ 2

Bạn nhận được 2 Giáp và 5 Kháng phép . Tướng đồng minh gần nhất của bạn sẽ nhận được 5 Giáp và 2 Kháng phép .

Top