Thợ săn khổng lồ

Thợ săn khổng lồ

Ngọc phụ 2

Nhận 20 máu tối đa. Hạ gục tướng giúp tăng 20 máu tối đa và 4% kháng hiệu ứng.

Top