Thợ săn khát máu

Thợ săn khát máu

Ngọc phụ 1

Nhận 2% hút máu hoặc 2% hút máu phép. Hạ gục tướng địch nhận thêm 2 Công vật lý với 1% hút máu hoặc 4 Công phép với 1% hút máu phép. (Tương ứng chất tướng)

Top