Suối nguồn sinh mệnh

Suối nguồn sinh mệnh

Ngọc chính

Hạn chế di chuyển chuyển một tướng địch và đánh dấu Kẻ đó trong 4 giây.
Tướng đồng minh tấn công kẻ địch bị đánh đấu sẽ được hồi máu bằng 3% máu tối đa của bạn trong 2 giây.

Top