Nỗ lực

Nỗ lực

Ngọc phụ 2

Nhận 50 máu tối đa và 20% kháng làm chậm.

Top