Hồi phục

Hồi phục

Ngọc phụ 2

Cứ sau 3 giây, hồi lại 2% máu hoặc năng lượng bị mất dựa trên tỷ lệ phần trăm nào thấp hơn.

Top