Dư chấn

Dư chấn

Ngọc chính

Phòng thủ: Sau khi bất động một tướng địch giúp tăng 35 Giáp + 60% Giáp cộng thêm và 35 Kháng phép + 60% Kháng phép cộng thêm trong 2.5 giây.
Sát thương: Gây sát thương phép xung quanh bản thân bằng 12 – 110 + 3% Máu tối đa. 20 giây thời gian hồi.

Top