Dẫn lối

Dẫn lối

Ngọc phụ 3

Nhận thêm 8% tốc độ di chuyển trong bụi cỏ, rừng và sông khi ngoài giao tranh.

Top