Dải băng năng lượng

Dải băng năng lượng

Ngọc phụ 3

Đánh trúng tướng địch bằng kỹ năng hoặc đòn tấn công cường hóa sẽ tăng vĩnh viễn 30 năng lượng tối đa, tăng tối đa 300 năng lượng.

Top