Cuồng phong tích tụ

Cuồng phong tích tụ

Ngọc phụ 1

Cứ sau 2 phút, nhận 2 Công vật lý hoặc 4 Công phép . (Tương ứng chất thướng)

Top