7.6
KHÁ HAY

Tools Up! cũng y chang Overcooked! chỉ là nồi niêu xoong chảo đã chuyển hóa thành gạch, đá, vôi, vữa mà thôi.

Tất cả thông tin về Tools Up!