Resident Evil Outbreak: File #2

Resident Evil Outbreak: File #2 là bản mở rộng độc lập với Resident Evil Outbreak được phát hành cho PlayStation 2 tại Nhật Bản vào tháng 09/2004.