Game mobile

Ngự Long Kiếm 3D chính thức lên kệ, gửi tặng game thủ bộ giftcode giới hạn

10h00 sáng ngày 18/04, Ngự Long Kiếm 3D đã chính thức lên kệ với những tính năng hoàn toàn mới cùng bộ giftcode giới hạn.

Ngự Long Kiếm 3D chính thức lên kệ, gửi tặng game thủ bộ giftcode giới hạn

Nhà phát hành (NPH) VGP đã khuấy động cộng cộng đồng game thủ bởi những thông tin cực kỳ ít ỏi về tựa game sắp ra mắt - Ngự Long Kiếm 3D. Và tất nhiên, không để các game thủ phải chờ lâu hơn nữa, đúng 10h00 ngày 18/04, Ngự Long Kiếm 3D đã chính thức lên kệ với những tính năng hoàn toàn mới, kèm theo đó là những ưu đãi cực khủng dành cho game thủ.

Đột phá sức mạnh - Thức tỉnh linh thần

Ngoài những tính năng đặc sắc đã được hé lộ thì Ngự Long Kiếm 3D còn có tính năng Thức tỉnh linh thần - một tính năng đột phá sức mạnh cho nhân vật khá thú vị. Cũng giống như tính năng thức tỉnh linh thần - đột phá sức mạnh ở một số tựa game MMO khác, các nhân vật trong Ngự Long Kiếm cũng có thể biến thân, sức mạnh tăng đột biến trong một khoảng thời gian, các chiêu thức cũng thay đổi, mạnh hơn, đẹp hơn. 

Ngự Long Tình Kiếm 3D (4).jpg

Điểm đặc biệt ở tính năng này trong Ngự Long Kiếm 3D chính là nhân vật có nhiều dạng linh thần khác nhau. Tùy cấp độ, phong cách mà mỗi người chơi có thể tự lựa chọn cho mình những dạng linh thần mà thức tỉnh để có những màn combat cực kỳ mãn nhãn.

Một số dạng linh thần:

Ngự Long Tình Kiếm 3D (7).jpg
Ngự Long Tình Kiếm 3D (8).jpg
Ngự Long Tình Kiếm 3D (6).jpg

Hoạt động phong phú - Quyết chiến không giới hạn

Một trong những tính năng không thể thiếu trong các dòng game MMO nói chung chính là các hoạt động PVP và PVE cực kỳ phong phú và Ngự Long Kiếm 3D cũng không ngoại lệ. Với mục tiêu mang đến cho game thủ những trải nghiệm tuyệt vời nhất, Ngự Long Kiếm 3D cũng có những hoạt động PVP và PVE cực kỳ đặc sắc và đa dạng, bộ sự kiện xây dựng hàng ngày, hàng tuần, big update hàng tháng giữ cho trải nghiệm game luôn hấp dẫn.

Ngự Long Tình Kiếm 3D (3).jpg

Một số hoạt động đặc sắc có thể gọi tên như: Viễn chinh dị giới, Càn khôn đối quyết, Trận chiến cuối cùng, Liên minh tranh bá, Hỗn độn chiến vực,....

500 giftcode Ngự Long Kiếm 3D giá trị

Ngự Long Tình Kiếm 3D (2).jpg

NPH tung ra bộ giftcode cực khủng dành cho những game thủ nhân dịp ra mắt game với nhiều phần quà giá trị đang chờ game thủ unbox.

Các Giftcode dùng chung khác:

784zbjax27ek848u
77axkbz27ek8844j
35bz4x3ag428a4mg
99448bzx2n9gnaat
772484px7ek8azbr
d44aqdksez82bx4n
g7rb4za4gpvh28xw
a5s28zahpbbax44v
i32xirxjbat84z4x
c34acjrdubzx284t
cabvx8z244acjrdg
49a82xb44w4bh5zw
f3zxfnuga48bx42v
7a448bzxy2a7ek8r
c4825cjrdza4xb2r
26a5z3b29f3824xz
f54az8fnug5b4x2j
h4585hqwi4x2abzk
a9z2b68a54ahpbxp
f58z5afnugxb742p
a948xa528bahpbzk
c8892xa5bcjrdz4m
a5baa5ahpb8xz42y
9528bb9gnaza54xx
e4cb2emtf8a5xz4h
86d284b8fm9zxa5i
52e5ci6452bax8zm
242a529f384zbfxy
fax4z5gba28fnugp
75b8hz7ek85a42xn
c72bx8izcjrd5a4n
g9jxab28z4gpvh5r
f3z8fnugab25xk4m
e2aemtfmb2z4x58s
38nbxz8523ag4a4x
h4p8ahqwiz2bx54y
f4q4afnug5z82xbn
b425bbiqc48razxr
a7az48s2ahpbx5br
a345ahpbzb2tax8x
d5ax52dkseuzb48k
35xzb43ag425va8k
h58xa5hqwi2bzw4z
64za56dj7xb8x24p
i25irxja8xyzb24w
b9xz2b846abiqc2m
77a8xbz27ek8436y
29bz6a4x8229f34u
d52za5dkseb486xj
e26emtf84x62zabr
g9a6bx478zgpvh2v
65xaz46dj78628bh
35az243ag486b9xu
ea6284axbzaemtfh
82z8fm962babx84v
7acba6z2x487ek8m
62a6dj74862xzdbu
e62bz68emtfe4xav
63466dj7b8xzaf2g
ea82az6bgx4emtft
f4hbafnugz2x846j
c9i4ax8b26cjrdzm
d4x8bdkseja6z24v
d58axzdksebk246v
a52z4bahpb86xmaw
g7a6bz28gpvhn4xu
584b2x8a65ci6pzu
e6za2bxemtf48q6z
ca6rx4a8bz2cjrds
c76x28ascjrdb4zi
266t48b29f3zx2ax
33ux3ag4az268b4y
g486vgpvh4xba2zi
g24gpvhza82xw6bn
89xb28ax648fm9zx
f96yz84a2bfnugxx
8a422zbx87a8fm9v
f2bfnug8az42x37t
6524ax6dj7bz847x
8772z8ab8fm94x5n
g578b6gpvhz2xa4u
988b7ax249gnaz7i
22429f378zxba82w
d6z47xbdkse982ap
fax7a2az4b8fnugg
8827ax4b88fm9zbu
4984zxca274bh5bj
6a4x8baz2d76dj7g
i4ba2irxj4x7e8zq
d42azdkse8b7x4fv
d584b2dksea7gzxj
h487ahqwibzh42xm
537x5ci6z4ab2i8v
c47j2cjrda4zx8bk
27z7xa8229f34kbt
85a47b8fm9m2zx8n
h5bn42hqwi7zxa8m
i2pirxjx72b4za8v
44zxb4bh5aq8427k
642r46dj7a78zxbp
d5482xdksebz7ast
h27hqwi2t8x4zabm
87b2auzx8fm9874n
b4b28biqcaz4vx7w
c57a2xcjrdb4z8wr
e7b8ax42emtf7zxn
7427y7ek8bzxa84n
42b4bh588a42zx2m
h5bz3xhqwi824a8k
a34zahpb4x8ab82p
55zb425ci65ax88i
678az8266dj74xbp
65ba8z6dj78472xi
ha4ax8828bzhqwiq
g7z2ba8xgpvh849v
d48b8dkseaxza42t
bab24x88azbbiqct
35cxa83ag4b4z28g
iaz82d8bx4airxju
548285ci6zxe4bat
79xab4z8287ek8fi
d68bx42dksea8zgk
95a2bx9gna488hzy
g3xigpvh84b28zau
5225ci6x4bza8j8k
e8xab2k48emtf8zg
88ma8bz248fm9x8g
958z4n9gnax28abp
658b4x6dj72za8py
g7qbax82gpvhz48z
5948rb2za85ci6xi
58z2a8b4x5ci68sw
55tb8x5ci648a2zn
468ubz84bh54xa2y
74z487ek8xabv82u
g6w48a2gpvh8xbzt
54xba5ci6z8x842z
babza28y48xbiqcx
f8a24z2b9fnug8xs
g99b324xz8gpvhan
63x86dj7ba924z4x
684z98ax56dj7b2z
739z7ek84268axbh
74z247ek8x8b79aj
h5984zhqwi82abxz
59x9ba489z5ci62w
g29gpvh8a24azbxr
99az42xb989gnabn
a38xahpbca42b9zy
d2adkse98db2zx4m
9az4x9ba8e29gnat
f5axf2fnug49bz8s
84xaz8fm92b948gp
97hbx8za9gna429t
349a23ag44iz8bxi
5a298jbxz4a5ci6k
cabxa2498zkcjrdq
e98xm29b4aemtfzx
544z85ci6baxn92y
32z3ag4b9ax8p24i
f829ab48xfnugzqg
i2rirxj4a829bxzi
d3z8dksex9ba24si
45498a4bh5xzt2bz
6296dj7z2au8bx4s
86bx84z8fm9av29v
f5b82wfnugxa4z9k
37az42bx3ag48x9g
g89xazy42gpvhb8k
23ab29f3az22x84h
57bxz8a35ci62a4y
caa248xab4zcjrdw
h68baazhqwi452xh
56a2z465ci6a8xbj
58ax428ab5ci6z7u
34b8a3ag4z2ax84w
66b4xa86dj7z29ai
76bxza27ek884aai
49xa84bzba4bh52v
a44baahpbzacx82j
d828xaazddkse4bx
c7a2ae48cjrdbzxh
d92zfxa8badkse4i
878ba2ga8fm9z4xr
a98za2ba4xahpbhk
daz24b8ixaadksek
f5bzxjfnuga84a2i
i9kzax248airxjbt
h58za4hqwixb2may
6624ana6dj7xz8bw
i824pa8azirxjbxg
8228fm9baz4xaq8w
46rx8zb4bh5a2a4w
c44zscjrd8a2bxaz
c3z2cjrdaat8bx4n
564x28a5ci6bazui
43va4bh5248zbxau
d72xa4w8dkseabzu
g5x8azgpvh24xabp
85z82b8fm9yaax4y
22b29f3b2xa248zx
49x82zb43b4bh5am
394ab2b8xz3ag44r
7754bax27ek88zbh
h642zaxhqwib68bj
haazxb8b742hqwii
f9b8a8b24xfnugzp
baa928xbz4bbiqcv
3azb8x2baa43ag4v
e6xb48aemtfzb2bz
aabcb84xz2aahpbv
e84xz8b2demtfabx
g4e4bgpvh8abx2zh
i28irxjxb4bz2afr
572x4gba5ci6bz8p
38xab2zb83ag4h4w
48xb4ba284bh5izm
84a8b8fm94jx2zbp
h98ab2kbzxhqwi4v
79xb8am4z27ek8bx
b2abiqcbz48nxb2w
3aa8xz2bpb43ag4q
gaqzba4x8b2gpvhr
b44z8biqc2brabxx
a348ahpbzbs2xabq
32x3ag4b8bat4z2y
664b28a6dj7uzxbg
78ax8b4v27ek8bzr
g4zbbgpvhw4xa82q
72x7ek8zab428bxz
e8abxy8bzemtf24v
c7zb8a2xcjrd4c2p
b9c34xz2b8biqcat
ba2844cbaxzbiqcj
e2zemtfxb48c2a5g
982zax6cb9gna48x
82z8fm942a7x8bcy
gac24azb8x8gpvhw
f42xcfnugz498baw
f8b428zxafnugach
27xabc2z29f348bx
iab8c42xzcairxjj
i92dz8cx4birxjah
37a2xzb83ag4e4cq
b8a4x8cf2biqczbq
86gx8ca8fm9b4z2i
688cbhxa26dj74zh
252cbx29f3za4i8r
f982cj4zaxfnugbw
7ax4a8kzbc27ek8x
84bc88fm94z2axmv
a928bacx4nahpbzr
d8cz2p4x8dksebah
b5acz4biqc2b8xqk
faxc82a4zrbfnugv
3ab48axs2cz3ag4s
6a4tbcza2x86dj7z
97x48bac9gnau2zk
g5b2acgpvhvz4x8g
67c284zw6dj7xbau
d8xx28ac4dksezbx
eac8x4azby2emtfi
c422dcjrd4baz8xh
e584zbemtf32xdak
g38xgpvh42zba4dp
aa2485abxzdahpbv
89bd68a4z28fm9xh
b2abiqc72bd48zxq
i3zxirxj8824bdap
i6x2984irxjzbadt
35b42d3ag4z8xaau
6abazdb82x46dj7t
44dc24bh54xaz8br
h6ad4d8hqwiz2xby
9aezxd2a48b9gnar
7287ek8d4xazbf2k
h5bza4hqwi2d8xgy
bad84zhx2abbiqct
e94dz2aixbemtf8r
b54xbjbiqcdaz28z
a88kb24zdahpbxai
46xmd8a4bh5zb24y
968nd4z9gnax2abr
haadp248xbzhqwih
h5zx2qhqwidba48h
938r9gnaz24dbxak
77sdzb2x7ek884ap
ia2axt8zb4dirxjk
g74z2axdgpvhu8bw
468xvdz4bh52b4an
45z8wb4bh54a2xds
g52zbagpvh8dxx4w
88xz8ydab8fm924r
d32bdkse8a2xe4zj
e4xe2emtf8z4b3as
9a48exbaz429gnar
h485ahqwib2x4zeq
a7az6x28ahpbbe4r
474xae874bh5z2bj
g8ez8x8a4gpvhb2k
3448b3ag49za2exi
4ab8a4xze2a4bh5y
b62zb48biqcbaxev
f3a8fnug2e4czxbv
d6ba4zedksed28xx
g3z2gpvheabx8e4y
72b7ek8fz4x2a8eh
772bg8ez7ek8xa4w
i4zxhirxj42b8eaq
e32xemtfe8ai4bzs
caz2j8ex4abcjrdy
27k2a4xb29f3e8zh
h5mx2bhqwi84aezv
a2nahpb2zx8ae4bv
i64ep28irxjbxazp
f4zabfnugexq824i
fa2z4xer8bafnugw
a24ahpbe2zs8baxy
642x46dj7tabe8zx
f42e8fnuguazbx4u
53ax5ci6284vebzk
e38bemtfweax4z2y
374x8xea3ag4b2zg
798azxb4e27ek8ys
68x42bza86dj72fy
92b9gnaf3z482axj
89za8b442x8fm9fs
655zf86dj7x2a4bu
5986xzf24b5ci6az
e7zxb78aemtf2f4m
36b2x883ag4zfa4n
f84xz9f2afnugb8p
74x287ek8abf4azj
238b29f34axb2fzu
gacfx24baz8gpvhs
79bx2fza487ek8di
h5b8ezhqwia4xf2s
a9b8z4xaffahpb2k
3aa2zfxbg843ag4y
39z82ax4bf3ag4hn
d7a48bzxdksefi2r
cabx4ja8zf2cjrdn
47xzf2k84bh5a4bz
b44xabiqcbm28fzj
82a8fm9fb8x4z2nz
53x45ci68pfa2zbp
g6bf4zxgpvhaq82r
h88fzr24xhqwibam
b4f42biqcabxsz8x
64b2z6dj748xfatu
b3fxbiqcabu4z28y
c4abzcjrd82vxf4m
69bafxw2486dj7zt
88baf2z4x8fm9x8y
f4b28fnug4azxyfr
iazxa22g48birxjw
f5za8bfnugg324xu
iaaxzg24b48irxjh
b68ax25biqc4bzgm
c84gx6a2zcjrd8bt
a88gb4z2xahpba7s
c2bcjrd882a4zgxs
2az2xag9b8429f3h
a2zahpb2ba4x8gav
74ab87ek8b4xgz2w
h748bcgxhqwiza2x
99zx428bag9gnadi
i24irxj8bxge2azs
77g8axbf7ek8z24n
758bgz7ek82axg4u
c4x2zcjrdghb48ak
ba28zba4gxibiqcp
b98a4xzbg2biqcjx
i9xzkg28bairxj4w
i72zaxg8irxjb4mm
b2gbiqc4axbn82zk
a22ahpbb4xpzag8q
844ax8fm9zbq2g8u
97arbxz49gna28gp
49zb2a8s4x4bh5gr
374tzgab3ag48x2p
892ux4a8gb8fm9zj
f72z8vgxfnugba4t
h72zbg84hqwiawxp
83gb8fm924a8zxxh
d9yzg8a4xbdkse2v
ha2z4bha82xhqwiu
a2hahpbz4a8x3b2y
33za3ag44h82b4xv
b65b4x8biqcazh2y
e5264xemtfazbh8x
4a8zxab2h744bh5u
6286dj7bzax84h2q
26b8x4229f39hazv
d94xhbaza2dkse8m
67bazb2x6dj78h4t
e44xcemtfzba28hg
g2xgpvhadhb284zr
f2bfnug4ha8x2ezn
g58xf2gpvha4bzhi
35ag2b3ag448zxhk
iab4hxz82hairxjp
f528hafnugizx4bg
d9haj4bz82dksexj
g8xhb8a4kgpvh2zy
b4m8abiqcbzhx24q
b682nbxbiqcz4ahh
48phz2bx84bh54ap
46aq2hz4bh5bx84r
934b9gnah28xrazw
c7b4sa8zcjrdxh2m
a2hahpbzx4a8bt2s
45hbx84bh5azu24t
35bvah3ag4x428zk
252x8a29f3zhbw4j
59z4ax2h8x5ci6bz
46x48zy4bh5bah2t
c3xzcjrd24ba8i2z
c638ia2cjrdbzx4x
a74zi8a4ahpbxb2s
g6az28igpvh5b4xg
8abzx62i48a8fm9u
iaz8i2b7a4xirxju
h2ahqwiz8i2x84by
cazxai24b89cjrds
2784xb2a29f3izap
e6bxi4aemtf82zbt
c5842acjrdbzcxiy
f7b2i8azfnug4xdk
64axi6dj7e2b84zv
684bx8ai26dj7fzi
872biax88fm9zg4v
4abi28h4zax4bh5r
8584ax8fm9iz2bim
82z8fm9j24ab8ixg
45kxi84bh5zba42k
f42z4fnug8bimxas
g42bagpvhnz8xi4m
faa8i4xbp2zfnugz
88ib2z8x48fm9qah
5abz8x4ra2i5ci6v
738s7ek8i4xzba2v
55a8bz5ci6t2i4xr
f24fnug2abi8xuzh
f3zbfnug2vaxi48n
h9i8a2zx4bhqwiwz
238429f3baxi2zxi
h4z8yhqwi4i2abxh
58z2x284j5ci6abj
54b3x5ci6482ajzi
2848jba4z29f3x2q
a2jahpbbz2x8a45v
36x46aj3ag48z2br
iab7z42ja8xirxjm
25b8z829f32jx4an
b28biqc42jzba9xz
iaaxa84j2zbirxjy
37b82zb43ag4ajxt
aabaz42j8xcahpbn
b9j2abzd8xbiqc4u
e8azb48e2emtfjxv
8a8jx2zfb4a8fm9x
88j4bg2xa8fm9z8y
g2jgpvh4ab2h8xzr
82x8fm9a84jib2zi
5225ci684zxjjabn
4284bh524kbajxzw
d64b2jadksexmz8n
e3jaemtf28bx4znu
h28hqwix4zp2bjan
d44jadksezbqx82n
87rz4bjx8fm928aq
75s8427ek8ajzbxz
27bjxza229f3t48k
3648uxj3ag4a2bzx
9548xj9gnabz2var
85xj428fm9baz8wk
334x3ag4j2xbz8az
798xb2zay47ek8js
h42a8hqwixk2b4zn
5axa4kbz8235ci6u
7824xz8ab7ek84ks
275z42ka29f38bxq
b24biqc8ab2zk6xr
c6k287zcjrdxa4bx
f8k2z884bfnugaxh
56xz92b5ci68a4kx
e9a2bx8azkemtf4y
d84kbz2abdkse8xy
76ba4cx7ek8z28kx
f94kb2zx8dfnugag
764k2xe7ek88zbai
e5k8afemtfzx24bv
242ab29f38z4xkgg
57bka4zx5ci682hz
h8azki824hqwixbk
63a26dj7k8jzxb4x
h9zax2b8kkhqwi4p
ba8mxz2kab4biqcy
46a8nk44bh52bzxx

 

Quà đua top khủng

 

Ngự Long Tình Kiếm 3D (9).jpg

Bên cạnh việc tung ra bộ giftcode giới hạn, Ngự Long Kiếm 3D còn hé lộ giá trị của quà đua top lên tới 100 triệu đồng. Ngoài ra, cũng có những phần quà ingame và outgame cực kỳ hấp dẫn. Còn chờ gì nữa mà không tải và trải nghiệm ngay tựa game Ngự Long Kiếm 3D này.

Và đừng quên hàng ngày sẽ có livestream trên fanpage gặp gỡ và giao lưu với các admin nữ xinh đẹp tại fanpage của Ngự Long Kiếm 3D nhé!

Link fanpage: https://www.facebook.com/NguLongKiem3D

LỊCH ĐĂNG VIDEO

UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Mọt Game Channel vào 12h00 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Mọt Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?

user_avt
Bình luận nội dung
Gửi

Cùng chuyên mục

Honor of Kings: World tung trailer mới khoe combat cực “Slay”
Game mobile

Honor of Kings: World tung trailer mới khoe combat cực “Slay”

HelenTran

31/05/2023

Mới đây, Tencent vừa cho game thủ phải thở oxy với trailer mới hé lộ lớp đồ họa đỉnh cao cùng những màn combat cực gắt!

Hướng dẫn cách tải Aether Gazer bản Global đơn giản cho game thủ
Game mobile

Hướng dẫn cách tải Aether Gazer bản Global đơn giản cho game thủ

HelenTran

31/05/2023

Hướng dẫn chi tiết cách tải Aether Gazer cho game thủ trải nghiệm ngay siêu phẩm chặt chém đáng mong chờ nhất năm 2023 đến từ Yostar Games!

Sexy Agent: Gun Shoot Game, trải nghiệm bắn zombie cùng dàn mỹ nhân gợi cảm
Game mobile

Sexy Agent: Gun Shoot Game, trải nghiệm bắn zombie cùng dàn mỹ nhân gợi cảm

HelenTran

31/05/2023

Tựa game bắn súng FPS Sexy Agent: Gun Shoot Game mang đến cho người chơi cảm giác “cực phấn khích” với chủ đề bắn zoombie kết hợp ngắm waifu “mờ lem mờ lem”.

Mừng sinh nhật 1 tuổi, Rotaeno cho tải miễn phí trên nền tảng Android lẫn iOS
Game mobile

Mừng sinh nhật 1 tuổi, Rotaeno cho tải miễn phí trên nền tảng Android lẫn iOS

HelenTran

31/05/2023

X.D. Network vừa gửi một món quà sinh nhật “siêu to khổng lồ” đến toàn bộ game thủ tựa game âm nhạc Rotaeno sẽ được tải miễn phí trên mobile!

Cập nhật gift code Rage of Demon King mới nhất với nhiều vật phẩm giá trị!
Game mobile

Cập nhật gift code Rage of Demon King mới nhất với nhiều vật phẩm giá trị!

HelenTran

30/05/2023

Mọt Game tổng hợp bộ gift code Rage of Demon King mới nhất dành cho toàn bộ game thủ với nhiều quà tặng hấp dẫn!

Yulgang Hiệp Khách hội ngộ cộng đồng chào đón Thiên Ma Cung
Game mobile

Yulgang Hiệp Khách hội ngộ cộng đồng chào đón Thiên Ma Cung

HelenTran

30/05/2023

Không quảng bá rầm rộ, không thuê KOL hay Cosplayer xịn sò, Yulgang Hiệp Khách vẫn khẳng định được sức hút của bản thân trong lòng cộng đồng game thủ Việt bằng buổi Offline ý nghĩa vào ngày 28/5 vừa qua.

Tears of Themis: Tựa game hẹn hò với nam thần đến từ Hoyoverse!
Game mobile

Tears of Themis: Tựa game hẹn hò với nam thần đến từ Hoyoverse!

HelenTran

30/05/2023

Phát cuồng với tựa game hẹn hò Tears of Themis có nội dung cực mlem đi kèm dàn “soái ca” thuộc hàng cực phẩm cho người chơi lựa chọn “người trong mộng".

SohaGame trở lại đường đua với tựa game MMORPG Hoa và Kiếm hoàn toàn mới!
Game mobile

SohaGame trở lại đường đua với tựa game MMORPG Hoa và Kiếm hoàn toàn mới!

HelenTran

30/05/2023

Tựa game nhập vai kiếm hiệp cổ trang mới nhất Hoa và Kiếm đến từ nhà SohaGame sắp sửa cập bến làng game Việt trong thời gian tới!

Chung Kết Thiên Hạ Đệ Nhất Bang mùa 2: “Đấu khí” ngút trời, giao tranh mãn nhãn
Game mobile

Chung Kết Thiên Hạ Đệ Nhất Bang mùa 2: “Đấu khí” ngút trời, giao tranh mãn nhãn

HelenTran

30/05/2023

Không phụ lòng mong đợi của hàng ngàn khán giả Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile, Chung Kết Thiên Hạ Đệ Nhất Bang mùa 2 thật sự là một ngày thi đấu vô cùng căng thẳng nhưng sảng khoái và mãn nhãn, với 2 trận đấu hay nhất mùa giải.

Tổng hợp gift code Rồng Thần Siêu Cấp nhân dịp ra mắt với nhiều vật phẩm giá trị
Game mobile

Tổng hợp gift code Rồng Thần Siêu Cấp nhân dịp ra mắt với nhiều vật phẩm giá trị

HelenTran

30/05/2023

Nhận ngay bộ gift code Rồng Thần Siêu Cấp nhân dịp game ra mắt vào ngày 19/04, NPH ACE Game chiêu đãi game thủ nhiều quà tặng hấp dẫn!