Tất cả thông tin về news

Cùng Hitman “du lịch” đến Bangkok trong Episode 4 - PC/Console

Cùng Hitman “du lịch” đến Bangkok trong Episode 4

Hãy chuẩn bị hành trang bay đến Thái Lan vào ngày 16 tháng 8 nào! Mọi thứ đã được tiết lộ, Agent 47 sẽ đến Băng Cốc trong Episode 4. Mọi chuyện sẽ được diễn ra tại Băng Cốc ở Thái Lan chứ không phải ở Alabama như các thông