8.5
ĐÁNG CHƠI

My Lovely Daughter đưa người chơi vào một cuốn tiểu thuyết huyền ảo với câu hỏi về nhân tính và các mối quan hệ dựa trên tình cảm hay lợi ích.

Tất cả thông tin về My Lovely Daughter