Mighty No. 9

Thông tin mới nhất về Mighty No. 9, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề Mighty No. 9

Mighty No. 9 là một sự thất vọng? - PC/Console

Mighty No. 9 là một sự thất vọng?

Nhà làm game Keiji Inafune đã lên tiếng trước phản ứng của cộng đồng dành cho Mighty No. 9, nhưng mọi người đều cho rằng những lời ông nói hoàn toàn không đáng tin.