Video

Mega Maker - Tự tạo màn cho game Megaman

Chương trình do một fan tự viết cho phép bạn có thể tự tạo các màn chơi mới cho Mega Man (Rockman) gi6óng như bộ công cụ Nintendo làm cho Mario.

    K Khỉ Nâu

  • 11/07/2017
  • 11:18
  • 36
user_avt
Bình luận nội dung
Gửi
X