Tất cả thông tin về GunnyMobi

Hành trình 400 server của Gunny Mobi - Tin từ NPH

Hành trình 400 server của Gunny Mobi

Đánh dấu sự có mặt tại thị trường game Việt được tròn bốn năm, Gunny Mobi đã mở đến 400 server và đạt được nhiều thành tựu cũng như con số ấn tượng cả trong game lẫn cộng đồng.