6.7
CHƠI TẠM

Mặc dú có ý tưởng và thực hiện khá tốt, nhưng Chasm vẫn chỉ dừng lại ở mức độ “tạm được” mà thôi vì nó quá thiếu bản sắc riêng.

Tất cả thông tin về Chasm