N/A
CHƯA ĐÁNH GIÁ
;

Chân Long Thiên Tử mở ra thời Tam Giới đang hồi hỗn loạn và được phân chia làm ba tộc: Tiên - Nhân – Ma. Tuy nhiên Ma Tộc không chịu kiếp luân hồi nên đã tự xưng là Yêu Thần, hấp thụ sức mạnh hồng hoang và quyết tâm độc chiếm hạ giới của Nhân tộc loài người.

Tất cả thông tin về Chân Long Thiên Tử