BioWare

Thông tin mới nhất về BioWare, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin, tư liệu, cập nhật của motgame về chủ đề BioWare

Cốt truyện Mass Effect: Loài Volus - PC/Console

Cốt truyện Mass Effect: Loài Volus

Volus là một chủng tộc rất đặc biệt: dù thân thể hoàn toàn không thích hợp để chiến đấu, họ có đủ sức mạnh tài chính để ảnh hưởng đến cả thiên hà.